Algemene voorwaarden van Bewust Beter

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Beter en haar opdrachtgever (cliënt) inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Aansprakelijkheid
Bewust Beter streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Bewust Beter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen en behandelingen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen en behandelingen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
Bewust Beter zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als de adviseur daartoe verplicht is of de adviseur toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Copyright
Al het door Bewust Beter vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewust Beter niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door Bewust Beter verstrekte informatie, afbeeldingen en overige blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Bewust Beter behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door Bewust Beter aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Bewust Beter haar vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 10,- exclusief BTW.

Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Bewust Beter binnen twee weken na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Ziet de cliënt na de betaling af van de diensten van Bewust Beter dan kan er geen betaling retour worden afgedwongen.

Annulering consult
Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst per mail of whats-app te worden geannuleerd. Bij annulering van een consult korter dan 24 uur van te voren, omwille van welke reden dan ook, is de cliënt het volledige bedrag van de consult kosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Bewust Beter, is de cliënt ook het volledige bedrag van de consult kosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Bewust Beter, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd of er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Bij het niet doorgaan van een consult is Bewust Beter op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Annulering bij activiteiten van Bewust Beter
Een workshop of andere activiteit die Bewust Beter organiseert en waar de cliënt zich voor heeft aangemeld dient minimaal 24 uur van te voren en liefst per mail of whats-app te worden geannuleerd. Er is wel een betalingsverplichting bij het annuleren binnen 24 uur van de activiteit. Bij een annulering na betaling wordt geen geld terug gegeven. In geen enkel geval wordt geld teruggegeven. Bij annulering van een activiteit korter dan 24 uur van te voren is de cliënt het volledige bedrag van de kosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Bewust Beter, is de cliënt ook het volledige bedrag van de kosten verschuldigd.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@bewust-beter.nl

Wijzigingen
Bewust Beter behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Deze voorwaarden zijn op gewijzigd op 1 mei 2022 en zijn geldend bij elke vorm van afname van alle diensten van Bewust Beter vanaf deze datum. Zodra er afname is van de diensten van Bewust Beter gaat de cliënt akkoord met deze geldende voorwaarden.